تجارت گزینه های دودویی
گزینه های باینری است

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10